ቤተሰብ በጣም አስፈላጊ ነው

ባሇው አምሊካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበዯው ማንኛውም ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክል ዕረፍተ ነፍስ እንዱያ ገኝ
በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)

ባሇው አምሊካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበዯው ማንኛውም ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክል ዕረፍተ ነፍስ እንዱያ ገኝ
በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)

 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮናበዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና

ያሁለ ውጣው ረዴ፣ መከራና ስቃይ የበዛበት ዘመን አሌፎ እነሆ ዛሬ የቴክኖልጂወቅት በሚባሌ መንተተክቷሌ፤ በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና በቴላ ቪዥን እየተሰራጨ ሲዯመጥ ዕፁብ ዴንቅ ተብልሇታሌ። በእርግጥም ነገሩ ዕፁብ ዴንቅ ነዉ።
በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)

 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮናበዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
 • በዚሁም የስሌጣኔ መጀመሪያ ሊይ የእግዚአብሔር ቃሌ በሬዱዮና
1 reply
 1. samrah
  samrah says:

  ካህናት ዜናዎች መደብር ዋና ገጽ የደብራችን ታሪክ ኣላማ የሰበካ ጉባኤ ስብከት ከልብ የመነጨ ስጦታ
  የዴንቨር መድሃኒኣለም ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ኣባላት ዴኤ የተቀናበሩ የዝግጅቶች ካዝርዝር እንግዳ ኖት ኣድራሻችንላንደር

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *