የእግዚአብሔር ሚስጥራዊ መንገዶች

ባሇው አምሊካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበዯው ማንኛውም ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክል ዕረፍተ ነፍስ እንዱያ ገኝ
በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)

በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።

  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።
  • ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።
  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና።
  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና ግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።

በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።

  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።
  • ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።
  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና።
  • የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና ግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው።
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *