አንቁአን ለዳግማ ትንሳአ አደረሳቹ

Ethiopia: Religious Leaders Wish Happy Easter

Ethiopian Orthodox Tewahedo Ethiopian Catholic Church Archbishop Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus

Church Patriarch Abune Mathias Cardianal Berhaneyesus Souraphiel President Rev. Yonas Yigezu

– call for increased benevolence

Religious leaders called on the faithful to celebrate the holiday with the needy and to be benevolent as well as hard worker all the time.

In their benediction in connection with the celebration of the Ethiopian Easter yesterday, the religious fathers stressed the need for intensifying the faithful’s role and contribution to ensure durable peace and coexistence. Read more

http://denvermedhanealem.org/index.php

“እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ።”

ባሇው አምሊካዊ ጥሪ መሠረት የኃጢአት ሸክም የከበዯው ማንኛውም ሰው ሕይወቱን በንስሐ አስተካክል ዕረፍተ ነፍስ እንዱያ ገኝ
በአምሌኮተ ጣዖት የረከሰው በዯመ ክርስቶስ እንዱነፃ እንዱቀዯስ በአጠቃሊይ የሰው ሌጅ ሁለ በወንጌሌ አምኖ መዴኃኔዓሇም በቸርነቱና በፍቅሩ ሇፍጥረቱ የሰጠውን ታሊቅ ጸጋና በረከትሇ ክብረ መንግሥተ ሰማያት እንዱበቃ ማዴረግ ነው። (ማቴ 11፤ 28-29)

Christmas in Ethiopia: The unique traditions of Ethiopian Christmas

Christmas in Ethiopia, like most other Christian holidays, is celebrated in its own unique way. Falling on January 7th, the holiday of Genna (also known as Lidet, or “birthday”), does not hold as prominent a place on the Ethiopian calendar as it does in other parts of the world. Easter (Fasika) reigns as the preeminent Christian holiday, but Genna nonetheless remains a major religious and cultural event throughout the country.

The first Christmas meal is often an early breakfast, eaten by bleary-eyed congregants after returning home. The light meal likely starts with juice made from flaxseed (to oil up the intestines after 40 days of fasting).

 

Read more

Read more

Enkutatash or Ethiopian New Year is celebrated on September 11th. Ethiopiafollows the Orthodox Julian calendar which consists of 12 months of 30 days and a 13th month, Pagume, of five or six days, depending on whether or not it is a leap year.

There is a seven years and eight months difference between the Ethiopian and the Gregorian calendar, so 11 September 2013 is 1 Meskerem 2006 in Ethiopia. This is because the Ethiopian Orthodox Church believes that Ethiopia has been counting the years starting right after the birth of Christ.

Read more

የኢትዮጵያ ቀን አቆጣጠር

There is a seven years and eight months difference between the Ethiopian and the Gregorian calendar, so 11 September 2013 is 1 Meskerem 2006 in Ethiopia. This is because the Ethiopian Orthodox Church believes that Ethiopia has been counting the years starting right after the birth of Christ.

This is because the Ethiopian Orthodox Church believes that Ethiopia has been counting the years starting right after the birth of Christ.

Read more

መንፈሳዊ ጉዞ

ሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር ረቂቅ ጥበቡን ሥውር ምሥጢሩን ሇሰው ሌጅ እየገሇጸ ነዉ። ሇወዯፊት ምየሰው ሌጅ
የተሰጠውን ጥበብ በአግባቡ መጠቀም እስከቻሇ ዴረስ መግሇጹን አያቋርጥም። በዚህ ጥበብ አማካይነት ወንጌሌ በዓሇም እየተዲረሰ ነዉ፤ በመሆኑም ቃለ የአማኙንም ሆነ የኢአማኙን በር በማንኳኳት ሊይ ይገኛሌ። ወንጌሌ በዓሇም የመሰበኩ ምክንያት ቃለን ሇሚቀበለ በቃለ እንዱዴኑ ቃለን በማይቀበለ ሊይ ዯግሞ መፋረጃ ይሆንንዴ ነው።

  • መንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞ.
  • መንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞ
  • መንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞ.
  • መንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞ.

መንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞመንፈሳዊ ጉዞ.

Read more

የወጣቶች ዝግጅት

የተሰጠውን ጥበብ በአግባቡ መጠቀም እስከቻሇ ዴረስ መግሇጹን አያቋርጥም። በዚህ ጥበብ አማካይነት ወንጌሌ በዓሇም እየተዲረሰ ነዉ፤ በመሆኑም ቃለ የአማኙንም ሆነ የኢአማኙን በር በማንኳኳት ሊይ ይገኛሌ። ወንጌሌ በዓሇም የመሰበኩ ምክንያት ቃለን ሇሚቀበለ በቃለ እንዱዴኑ ቃለን በማይቀበለ ሊይ ዯግሞ መፋረጃ ይሆንንዴ ነው።

  1. ሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር ረቂቅ ጥበቡን ሥውር ምሥጢሩን
  2. ሁለ የሚቻሇው ኃሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር ረቂቅ ጥበቡን ሥውር ምሥጢሩን ሥውር ምሥጢሩን
  3. ሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር

ሁለ የሚቻሇው ኃያለ አምሊካችን እግዚአብሔር ረቂቅ ጥበቡን ሥውር ምሥጢሩን ሇሰው ሌጅ እየገሇጸ ነዉ። ሇወዯፊት ምየሰው ሌጅ
የተሰጠውን ጥበብ በአግባቡ መጠቀም እስከቻሇ ዴረስ መግሇጹን አያቋርጥም። በዚህ ጥበብ አማካይነት ወንጌሌ በዓሇም እየተዲረሰ ነዉ፤ በመሆኑም ቃለ የአማኙንም ሆነ የኢአማኙን በር በማንኳኳት ሊይ ይገኛሌ። ወንጌሌ በዓሇም የመሰበኩ ምክንያት ቃለን ሇሚቀበለ በቃለ እንዱዴኑ ቃለን በማይቀበለ ሊይ ዯግሞ መፋረጃ ይሆንንዴ ነው።

Read more